Všeobecné zmluvné podmienky "

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA – ÚVOD

Ak sa chcete stať zákazníkom nášho internetového obchodu, prečítajte si prosím pozorne naše informácie a využívajte naše služby len vtedy, ak súhlasíte so všetkými jeho bodmi a považujete ich za záväzné. Slovenčina je jazyk používaný v tomto internetovom obchode, v spotrebiteľskej zmluve vzniknutej zadaním objednávky a pri následnom kontakte. Podľa Nariad.vl. § 6 ods. 2 z roku 2001:CVIII objednávka zákazníka nadobúda platnosť vtedy, keď je potvrdená našimi zamestnancami e-mailom. Ak toto kupujúci neobdrží do 48 hodín, povinnosť kupujúceho urobiť ponuku zaniká. Jazyk potvrdenia objednávky je zhodný s jazykom zmluvy.
Spotrebiteľská zmluva uzatvorená medzi obchodníkom a zákazníkom prostredníctvom tohto internetového obchodu (v súlade s: 45/2014(II.26) “Zmluvy uzatvorené mimo prevádzkových priestorov alebo medzi neprítomnými stranami") nemožno považovať za písomnú zmluvu, preto sa nezakladá, nie je možné k nej neskôr v listinnej podobe vyhľadať ani sprístupniť.
45/2014(II. 26) V súlade s Nariad.vl.§ 15.(1) by sme chceli upozorniť našich zákazníkov, že odoslaním objednávky v internetovom obchode vzniká zákazníkovi povinnosť platby! Postup objednávky potvrdený podľa 2001:CVIII v rámci a po zaplatení produktov, takže si spotrebiteľ nemôže uplatniť nárok na „plnenie pred uzavretím zmluvy“ v prípadoch § 45/2014(II.26) § 13 a § 19.
Nakupovanie v internetovom obchode predpokladá zo strany kupujúceho znalosť technických možností, vlastností a obmedzení internetu a akceptovanie možností chýb spojených s technológiou. Odporúčame používať antivírusový a antispywarový softvér s aktuálnou databázou a vždy inštalovať aktuálne bezpečnostné aktualizácie pre váš operačný systém a prehliadač. Sú v súlade s odporúčaným štandardom HTML 5: Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11 a novšie verzie týchto prehliadačov. Internetový obchod nemôže zaručiť správne fungovanie na iných prehliadačoch.
Obchodník nezodpovedá za žiadne škody spôsobené pripojením na webovú stránku. Zákazník je zodpovedný za ochranu svojho počítača a údajov na ňom obsiahnutých.
Zákazník môže používať internetový obchod výhradne na vlastné riziko a akceptuje, že Obchodník nezodpovedá za žiadne majetkové alebo nemajetkové škody vzniknuté počas používanie alebo spôsobené zakúpenými produktmi. Obchodník vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za správanie používateľov webových stránok. Kupujúci je plne a výlučne zodpovedný za svoje správanie a za svoje názory na produkty vyjadrené v komentároch uložených v internetovom obchode a pri používaní e-shopu. Objednávku akceptuje Obchodník prostredníctvom internetového obchodu len v prípade, ak Zákazník správne zadá všetky údaje potrebné k objednávke. Obchodník nenesie žiadnu zodpovednosť za meškanie dodávky alebo iné problémy či chyby, ktoré je možné pripísať nesprávnym a/alebo nepresným údajom objednávky poskytnutým zákazníkom.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa prevádzky internetového obchodu, objednávky a dodacom procese je náš zákaznícky servis dostupný na nasledujúcich kontaktných údajoch:

E-mail: obchod@batz.sk; Telefón: +36 20 493-9493 +36 26 526-106/18
Poštová adresa: Batz Kft. 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u. 9.

REKLAMÁCIA:
LINKA 26. 6. 526-106. 16. alebo 20. 6. 663 0940.
reklamacia@batz.sk

Zákaznícky servis a REKLAMÁCIE VLOŽKY NA MIERU:
v prípade otázok ohľadom objednania vložiek na mieru, dodania peny na otlačok chodidla a hotovej vložky na mieru
26/ 526-106/25 LINKA alebo +36/20-377-2165
www.egyeditalpbetet.batz.hu
egyeditalpbetet@batz.hu

Informácie o dátume doručenia:
0036-29-88-67-00

Naši kolegovia NIE SÚ schopní poskytnúť informácie o presnom čase doručenia na čísle zákazníckeho servisu predajne, môžu sa opýtať na vyššie uvedenom čísle.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak v Internetovom obchode nakupuje osoba mladšia ako 18 rokov, v tom prípade je potrebný aj súhlas zákonného zástupcu. Osoba mladšia ako 14 rokov môže nakupovať v mene a na účet svojho zákonného zástupcu.

I. ODDIEL: VOP
PRÁVNE INFORMÁCIE O VŠEOBECNÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENKACH

podľa nariadenia vlády 45/2014(II.26.) o „zmluvách uzatváraných medzi obchodníkom a spotrebiteľom“

A) Služby nášho internetového obchodu poskytuje nasledujúca spoločnosť ako Obchodník:

Batz Hungary Kft.
Sídlo a poštová adresa: 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u. 9.
Registračné číslo spoločnosti: 13-09-121196
DIČ: 14372535-2-13
Služba zákazníkom Po-Pia: 8:00-16:00
E-mail: aruhaz@batz. hu; uniquetalpbetet@ batz.hu
Tel: +36 20 493-9493 / linka 18; ohľadom individuálnych vložiek:26/526-106/25 linka
Fax: +36 26 323-118

B) Hlavná oblasť činnosti obchodníka v súvislosti s týmto internetovým obchodom:

Balíkový kuriér, internetový maloobchod (4791'08). Obchodník a 45/2014(II.26) v zmysle § 20 informuje zákazníka, že v tomto internetovom obchode predáva produkty (nie služby) Objednaný produkt je pri nákupe splnený „v celom rozsahu“, nedochádza k čiastočnému plneniu v niekoľkých splátkach, v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa náhrada vo forme čiastočnej platby neuplatňuje, na druhej strane, zodpovednosť za znehodnotenie tovaru môže byť uplatnená na balíky a produkty poškodené zákazníkom počas lehoty na odstúpenie od zmluvy. Viac informácií o tejto zodpovednosti poskytuje bod H) našich všeobecných obchodných podmienok. Používatelia nášho internetového obchodu: podľa Nariadení vlády 45/2014(II.26) a v 2013.V. 8:1.§(1)3. fyzické osoby klasifikované ako „spotrebitelia“ (spotrebiteľ v tomto výklade: fyzická osoba konajúca mimo rámcak svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti). V nasledujúcom výklade môže byť Spotrebiteľ označovaný aj ako „Kupujúci“ alebo ako „Užívateľ“, Obchodník a Spotrebiteľ spoločne pod názvom „Zmluvné strany.“ 4.§ 10. Zmluva uzavretá mimo prítomnosti zmluvných strán: je to spotrebiteľská zmluva, ktorá sa uzatvára v rámci systému predaja na diaľku organizovaného na poskytovanie produktov alebo služieb podľa zmluvy, a to tak, že obe zmluvné strany uzatvárajú zmluvu bez ich súčasnej fyzickej prítomnosti využitím prostriedkov komunikácie, ktoré umožňujú komunikáciu mimo ich prítomnosti. Vl. nariadenie 4. § 14. Zmluva uzatvorená mimo prevádzkových priestorov: spotrebiteľská zmluva,

a) ktorá bola uzavretá na inom mieste ako je prevádzka spoločnosti za súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán;
b) na ktorú spotrebiteľ uzavrel zmluvu ponuka spoločnosti v bode a) za špecifických okolností;
c) ktorá bola uzavretá v prevádzkových priestoroch spoločnosti alebo pomocou zariadenia umožňujúceho komunikáciu medzi neprítomnými priamo po tom, ako spoločnosť - za súčasnej fyzickej prítomnosti strán - mala osobné a individuálny kontakt so spotrebiteľom na inom mieste ako je prevádzka spoločnosti; alebo
d) ktorá bola uzavretá počas zájazdu organizovaného spoločnosťou, ktorého účelom je predaj alebo propagácia produktov alebo služieb spotrebiteľom;

Podľa Nariad.vl.4.§ 11. je tento internetový obchod klasifikovaný ako „zariadenie umožňujúce komunikáciu medzi ľuďmi, ktorí sú mimo“ a „systém predaja na diaľku ". Spotrebiteľské ceny sú v eurách (EUR), ceny brutto (vrátane DPH). Celková suma sa skladá z celkovej ceny produktov a poplatku za doručenie. Spotrebiteľ po zostavení „nákupného košíka“ na webovej stránke uzatvorí spotrebiteľskú zmluvu s Obchodníkom kliknutím na tlačidlo OBJEDNAŤ. O vzniku záväzku informuje Obchodník Spotrebiteľa e-mailom (Nariad.vl 4.§ 9.)

Nariad.vl.4.§ 9. trvalý dátový nosič: je také zariadenie, ktoré umožňuje príjemcovi trvalo uchovávať údaje adresované jemu po dobu potrebnú na účely týchto údajov a zobrazenie uložených údajov v nezmenenej forme a obsahu. Takýmto zariadením je najmä papier, USB kľúč, CD-ROM, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača a elektronický mail;
Našim zákazníkom – pri nákupe produktov v tomto internetovom obchode – musíme zaznamenať fakturačné údaje a adresu dodania.
Pravidlá spracovania údajov počas spracovania objednávky sú obsiahnuté v našom vyhlásení o spracovaní údajov, informačnom materiáli založenom na zákone č. CXII z roku 2011 o informačnej slobode, konkrétne v jeho II. kapitole.

"

C) Technická prevádzka webovej stránky:

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) bod, informujeme našich zákazníkov, že internetový obchod prevádzkuje a údaje o zákazníkoch v skutočnosti spravuje Magyar Telekom Nyrt. ( Sídlo a korešpondenčná adresa: 1013 Budapest, Krisztina krt 55., Dostupnosť ich informácií o ochrane údajov: http://www.telekom.hu/o Nás/ochrana údajov, Hosting VOP: http://www.telekom.hu/o Nás/služby/vop/hosting) .

Informujeme našich zákazníkov, že spracúvanie osobných údajov sa dostane mimo územia Maďarska Ak s týmito nákupnými podmienkami nesúhlasíte, nenakupujte v našom internetovom obchode, ale v našich kamenných predajniach.

D) Nasledujúce informácie o doručení platia pre všetky objednané produkty:

Obchodník je povinný zabezpečiť osobný odber alebo doručiť produkty vybrané Kupujúcim v Objednávkovom formulári na dodaciu adresu v ňom uvedenú prostredníctvom doručovacej služby. Ak je z akéhokoľvek dôvodu bránené plneniu objednávky, je Obchodník povinný bezodkladne kontaktovať Kupujúceho e-mailom alebo telefonicky za účelom ďalšej dohody. Kúpna cena uvedená na zaslanom potvrdení, ktorej súčasťou je aj obal a náklady na doručenie produktov vrátane DPH – je uradená dodávateľovi v hotovosti, alebo vopred bankovým prevodom

Dodaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny majetkom obchodníka.

E) Možnosti platby:

1., V prípade platby na dobierku je faktúra uhradená formou dobierky. Pri výbere dobierky je potrebné kúpnu cenu účtovanú s nákladmi na doručenie uhradiť doručovateľovi kuriéra, v hotovosti alebo bankovou kartou. Aktuálnu cenu spôsobu platby na dobierku nájdete tu: https: //batz.hu/platobne-metody

2., Priama platba bankovou kartou cez systém Simple Pay. Platbou bankovou kartou môžete v našom obchode nakupovať pohodlne a bezpečne. Po objednaní vybraného tovaru budete presmerovaný na webovú stránku Simple Pay, kde môžete platiť bankovou kartou prostredníctvom bankou aktuálne používanej šifrovanej transakcie, ktorá je považovaná za najbezpečnejšiu. Naši zákazníci musia pri výbere spôsobu platby kliknúť na „platba bankovou kartou“ a následne zadať číslo karty, dátum exspirácie a trojmiestny bezpečnostný kód na platobnom serveri Simple Pay. Simple Pay akceptuje karty VISA Classic, VISA Electron, Eurocard/MasterCard, Maestro.

Súčasne s aktiváciou tlačidla platby zákazník vyhlasuje: Beriem na vedomie, že správca údajov Batz Hungary Kft. 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9. osobné údaje uložené v databáze užívateľov www.batz.hu budú odovzdané spoločnosti OTP Mobil Kft. ako spracovateľovi údajov. Rozsah údajov prenášaných správcom údajov je nasledovný: meno, e-mail, telefónne číslo, fakturačná adresa, adresa doručenia.
Druh a účel spracovania údajov vykonávaného spracovateľom údajov je možné prezrieť v Informačnom liste o spracovaní údajov SimplePay, na nasledujúcom odkaze: http:// simplepay.hu/vasarlo-aff”

3., Prevodom z bankového účtu zákazníka. Pri tomto spôsobe platby začína spracovanie objednávky po prijatí prevodu. Platba prebieha na rozhraní Simple Pay, rozsah prenášaných údajov je zhodný s údajmi uvedenými pri platbe kartou, spustením prevodu používateľ prehlasuje: Beriem na vedomie, že správca údajov Batz Hungary Kft. 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9. z) Nasledujúce osobné údaje uložené v databáze používateľov www.batz.hu budú odovzdané spoločnosti OTP Mobil Kft., ako spracovateľovi údajov. Rozsah údajov prenášaných správcom údajov je nasledovný: meno, e-mail, telefónne číslo, fakturačná adresa, adresa doručenia.
Povahu a účel činnosti spracovania údajov vykonávanej spracovateľom údajov možno nájsť v informácie o správe údajov SimplePay na nasledujúcom odkaze: http:// simplepay.hu/vasarlo-aff”

SimplePay odošle údaje potrebné na prevod zákazníkovi e-mailom. Obchodník nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neúspešnou platbou (napr. strata bonusových bodov, uplynutie platnosti akcie, zmeny cien), ale s ohľadom na férové ​​obchodné správanie urobí všetko pre to, aby zabezpečil spravodlivé vysporiadanie.

4., Odloženým prevodom. Pri tomto spôsobe platby začína spracovanie objednávky po prijatí prevodu. Na úspešnú platbu má zákazník 72 hodín od dátumu zadania objednávky. V prípade firiem je možný dlhší čas prevodu, v tomto prípade prosím zavolajte na zákaznícky servis +36.20. 493.94.93 alebo uveďte svoju požiadavku e-mailom na obchod@batz.sk.

Internetový obchod zasiela údaje potrebné na prevod zákazníkovi e-mailom. Obchodník nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neúspešnou platbou (napr. strata bonusových bodov, uplynutie platnosti akcie, zmeny cien), ale s ohľadom na korektné obchodné správanie urobí všetko pre férové ​​vyrovnanie.

5., Priama platba kartou s platbou cez systém Barion's. Online platby bankovou kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Údaje o bankovej karte sa obchodníkovi nedostanú. Spoločnosť Barion Payment Zrt., ktorá službu poskytuje, je inštitúcia pod dohľadom Magyar Nemzeti Bank, číslo licencie: H-EN-I-1064/2013. Informácie o ich správe údajov sú k dispozícii tu: https://www.barion.com/sk/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov/

F) Oneskorená platba

Obchodník nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené oneskorenou platbou (vrátane odloženého zúčtovania medzibankových kariet a transakcií) (napr. výpredajový produkt, ktorý sa môže medzitým minúť), je v takýchto prípadoch kúpna cena bezodkladne prevedená späť na bankový účet Kupujúceho.

G) Pravidlá týkajúce sa telefonického kontaktu po uzavretí zmluvy a poplatku za používanie platobného prostriedku

Korm.r. § 6. Ak spoločnosť poskytuje telefonickú administratívu pre pozmluvný kontakt, zabezpečuje, aby sa spotrebiteľovi, ktorý ho kontaktuje, neplatil hovor. Telefónne čísla zákazníckeho servisu predajcu sú naše štandardné (nezvýšenou tarifou) telefónne číslo: +36 20 493-9493 a telefónne číslo zákazníckeho servisu pre individuálne vložky: +36 20-377-2165.

Zákon . 7.§(1) Spoločnosť nesmie účtovať poplatok za použitie daného spôsobu platby, ktorý prevyšuje náklady, ktoré jej vznikli v súvislosti so spôsobom platby (napríklad náklady spojené s dodaním, ktoré fakturuje v nezmenenej hodnote) .

H) Na tieto informácie a popisy produktov na webovej stránke sa vzťahuje sekcia 11 Nariad.vl.

INTERNETOVÝ OBCHOD A REGISTRÁCIA

Na používanie internetového obchodu nie je potrebná registrácia. Pri registrácii je potrebné vyplniť údajový list podľa potreby. Je možné uviesť aj inú dodaciu a fakturačnú adresu, je však dôležité, aby na dodacej adrese bol niekto, kto zásielku prevezme. Obchodník nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodávky alebo iné problémy alebo chyby, ktoré možno pripísať chybným a/alebo nepresným údajom poskytnutým používateľom. Obchodník nezodpovedá za žiadnu škodu alebo chybu, ktorá vznikne v dôsledku zmeny evidovaných údajov zákazníkom. Obchodník nezodpovedá za škody spôsobené tým, že Používateľ zabudne svoje heslo alebo sa stane prístupným neoprávneným osobám z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nemožno pripísať obchodníkovi.

POUŽÍVANIE INTERNETOVÉHO OBCHODU

Pri používaní internetového obchodu vzhľad rozhrania, jazyk spotrebiteľských zmlúv a registrácie: slovenčina.

OBJEDNÁVKA

Skompilujte objednávku

Jednotlivé produkty sú zaradené do kategórií. Vedľa produktov, ktoré je možné zakúpiť, je tlačidlo „Pridať do košíka“. Kliknutím na toto nekúpite produkt, len ho vložíte do košíka. Aktuálna hodnota nákupného košíka je vždy zobrazená a aktualizovaná vpravo. Každý produkt, ktorý vložíte do košíka, tam zostane, kým ho nevymažete alebo neobjednáte. Obsah košíka môžete kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo vymazať.

Odošlite objednávku

Pokračovaním zo súhrnnej časti funkcie "KOŠÍK" je možné pri finalizácii objednávky zaznamenať fakturačnú a dodaciu adresu. Po prechode k súhrnu internetový obchod uvádza objednaný tovar, náklady na dopravu a sumu, ktorú treba zaplatiť. Suma, ktorá sa má zaplatiť, zahŕňa všetky náklady. Tu môžete pridať komentár k objednávke (ktorý zároveň pomáha pri práci kuriéra).

V súlade s Nariad.vl. § 5 (c) 2001:CVIII Vás informujeme, že v tomto nákupnom kroku, pred dokončením objednávky, máte možnosť znova skontrolovať všetky údaje do tohto bodu zadané na identifikáciu a opravu chýb pri zadávaní údajov. Po dokončení nákupu, skontrolovaní údajov, obsahu košíka, zvoleného spôsobu doručenia a platby prejdite nadol. Začiarknite políčko „Prijať podmienky služby“ (kliknutím na odkaz tu sa tieto VOP znova načítajú a môžete si ich prečítať) a kliknite na tlačidlo „Pokračovať k pokladni“. Týmto sa opravia všetky chyby pri zadávaní údajov, ktoré môže byť potrebné opraviť, a nové údaje sa uložia. 45/2014(II.26) Nariad.vl. Podľa §15 ods.1 týmto upozorňujeme naše zákazníky, že kliknutím na tlačidlo “Pokladňa” a odoslaním objednávky v internetovom obchode vzniká zákazníkovi platobná povinnosť! Po uložení môžete svoj zámer uzavrieť spotrebiteľskú zmluvu potvrdiť tlačidlom “Potvrdenie objednávky“. Potvrdenie objednávky vždy dostanete e-mailom.

POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Po odoslaní objednávky Kupujúcim do 48 hodín Internetový obchod automaticky potvrdí Používateľovi e-mailom, že Obchodník prijal objednávku Používateľa. Automatický e-mail bude obsahovať podrobnosti o vašej objednávke a sumu, ktorú treba zaplatiť. Nemusíte platiť nič okrem sumy, ktorá je v potrdení uvedená .Tento e-mail neznamená prijatie Vašej objednávky, len Vás informuje o obdržaní objednávky Obchodníkom. Ak potvrdenie nenájdete v doručenej pošte, skontrolujte priečinok SPAM. Ak zadáte nesprávne telefónne číslo, nebudeme Vás môcť kontaktovať. Z dôvodu nepresných alebo neúplných kontaktných údajov môže byť realizácia objednávky nemožná. 2001: Zákon CVIII. Podľa §6 ods. 2 obchodník akceptuje Vašu ponuku prostredníctvom samostatného e-mailu. Zmluva je uzatvorená doručením samostatného e-mailu o akceptovaní ponuky Obchodníkom, nie prijatím e-mailu o automatickom potvrdení objednávky do 48 hodín. Užívateľ je oslobodený od viazanosti ponukou, ak bezodkladne (do 48 hodín) neobdrží od Obchodníka potvrdzujúci e-mail ohľadom odoslanej objednávky. Ak e-maily neprídu z dôvodu zaplnenia úložného priestoru e-mailového konta Používateľa, prípadne zadania nesprávnej e-mailovej adresy, a preto Obchodník nemôže poslať potvrdenie, vylučuje svoju zodpovednosť. Ak si Zákazník všimne chybu v údajoch v potvrdzovacom e-maile, musí to nahlásiť Obchodníkovi do 1 dňa prostredníctvom niektorého z kontaktov Zákazníckeho servisu, aby sa predišlo plneniu nechcených objednávok.

SPRACOVANIE OBJEDNÁVOK

Zákazník vyjadruje požiadavku na plnenie v okamihu kliknutia na tlačidlo objednávky na webovej stránke, teda žiada o “okamžité” plnenie (od tohto momentu začína právo na odstúpenie od zmluvy). Spracovanie objednávok prebieha cez pracovné dni.. Objednávku je možné zadať aj mimo pracovného času spoločnosti. Ak sa tak stane, objednávka bude vybavená do 2 pracovných dní od doručenia. Náš zákaznícky servis Vám vždy potvrdí e-mailom, kedy môže byť Vaša objednávka zrealizovaná. Vyhradzujeme si však právo odmietnuť objednávku, ktorá už bola čiastočne alebo úplne potvrdená - ak produkt nie je dostupný na sklade. Zamietnuť objednávku môžeme aj z dôvodu ak sa zistí že objednaný tovar je chybný (Napr. zistená vada pri poslednej kontrole pred odoslaním balíka), alebo výrobca zastavil výrobu objednaného tovaru, Čiastočné splnenie objednávky môže prebehnúť len po písomnej (e-mailovej) alebo ústnej (telefonickej) konzultácii so zákazníkom.

Nákupná cena

Nákupné ceny sú udané pri vybratom produkte v EUR??.Ak nie je uvedené inak, cena obsahuje daň z pridanej hodnoty. Cena tovaru neobsahuje poštovné . Cenu za dodanie Vám budeme účtovať zvlášť. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien tovaru, , ktorý sa dá objednať na webovej stránke. Zmeny cien sa stanú aktuálne po zmene na webovej stránke. .Ak k zmene cien došlo po prijatí objednávky, objednávka bude vybavená tak, aby nedošlo nepriaznivému preceneniu na úkor objednávatela. Ak sa aj napriek všetkej snahe na Webovej stránke zobrazí nesprávna cena, najmä zjavne nesprávne, napr. za cenu „0“ EUR alebo „1“ EUR, ktorá sa výrazne líši od všeobecne známej, všeobecne uznávanej alebo odhadovanej ceny výrobku, alebo sa môže objaviť v dôsledku systémovej chyby, nie je dodávatel povinný dodať produkt za nesprávnu cenu, ale môže ponúknuť dodanie za správnu cenu, s vedomím čoho môže Objednávatel upustiť od svojho úmyslu kúpiť. V prípade, že produkt z Vašej objednávky nebude v dohľadnej dobe na sklade, budeme Vás o tom informovať a ak na Vašej objednávke daného produktu aj naďalej trváte, zašleme Vám ho dodatočne, prípadne bezplatne, na uvedenú dodaciu adresu. Kupujúci musí zaplatiť iba cenu následne zaslaného produktu dohodnutým spôsobom platby

POPIS PRODUKTOV

Väčšina fotografii zobrazených pri produktoch nie sú ilustrácie, ale skutočné fotografie produktov. V niektorých prípadoch je však z dôvodu lepšej transparentnosti pridaný k danému produktu obrázok, ktorý je len ilustračný. Podstatné vlastnosti a vlastnosti kupovaného tovaru, ako aj návod na použitie tovaru nájdete na informačnej stránke konkrétneho tovaru. Za zmluvné plnenie zo strany Predajcu sa považuje, ak má produkt priaznivejšie a výhodnejšie vlastnosti ako informácie uvedené na webovej stránke. Ak máte pred zakúpením produktu akékoľvek otázky, náš zákaznícky servis je Vám k dispozícii. Ak potrebujete viac informácií o kvalite, základných funkciách, používana a použiteľnosti akéhokoľvek tovaru na webovej stránke, než aké sú uvedené na webovej stránke, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis. Predajca nezodpovedá za žiadne zmeny technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť.

AKTUÁLNE CENY ZA DORUČENIE TOVARU NÁJDETE TU: https://batz.hu/szallitasi-modok

DODATOČNÉ NÁKLADY

Vážený zákazník, radi by sme Vás informovali, že k nákladom na doručenie neúčtujeme zvlášť poplatok za balenie..

GARANCIA,ZÁRUKA

Za všetky naše výrobky ručíme! Ak výrobok nefunguje tak, ako má, poskytneme náhradu - výmenu. Nie sme povinní opravovať alebo vymieňať reklamácie spôsobené nesprávnym používaním výrobku! Chybné výrobky môžete reklamovať nášmu zákazníckemu servisu. V prípade uznania námietky voči výrobku, naša spoločnosť odkúpi reklamovaný tovar do 30 dní. Podrobné podmienky záruky príslušenstva, záruky na produkt a garancie si môžete prečítať v sekcii Reklamácie na webovej stránke.
E-mailen: reklamacia@batz.sk , 06/26-526-106/16 MELLÉK vagy 06/20-663-0940 telefonszámokon.

Na individualné vložky, ako na mieru vyrábané produkty, sa vzťahujú iné záručné podmienky. Viac informácií nájdete v sekcii Reklamácie, prípadne sa informujte na telefónnom čísle 06/26-526-106/25 MELLÉK alebo 06/20-377-2165 a e-mailom na uniquetalpbetet@batz.hu.

Právne pozadie, aplikovanie nových predpisov
Významnou zmenou v právnom pozadí oproti roku 2013 je, že dňa 15.03.2014 nadobudol účinnosť nový zákon
V. zákon z roku 2013 Občiansky zákonník (ďalej len PTK) ),
a v súvislosti s tým bolo vo viacerých bodoch novelizovanie 151/2003 o
k povinnej záruke na niektoré veci dlhodobej spotreby. (IX. 22.) Nariadenie vlády (ďalej len nariadenie vlády),
ktoré - s výnimkou zmien prílohy - nadobudlo účinnosť 9. apríla 2014. Záruka a garancia je platná v rámci spotrebiteľskej zmluvy
49/2003 o vybavovaní reklamácií. (VII. 30.) Vyhláška GKM bola s dňom 14. mája 2014 nahradená procesným poriadkom pre vybavovanie záručných a pozáručných reklamácií na veci predávané na základe zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom. (IV. 29.) nadobudla účinnosť
vyhláška NGM (ďalej len vyhláška NGM).
V súvislosti so zmenami je však potrebné upozorniť, že
- nová PTK. pravidlá len dňa 15.3.2014,
– novelizované ustanovenia nariadenia vlády (okrem prílohy) dňa
2014 dňa 9. apríla
– ustanovenia vyhlášky NGM zo dňa 14. mája 2014,
a sa bude uplatňovať na zmluvy uzatvorené po tomto dátume.
Keďže garancia a záruka môžu platiť ešte niekoľko rokov po uzavretí zmluvy,
staré a nové
pravidlá sa budú musieť uplatňovať súbežne v tejto oblasti v najbližších rokoch v závislosti od toho, kedy zmluvné strany uzavreli zmluvu.
Na zmluvy uzatvorené
15. septembra 2014 alebo neskôr sa vzťahuje novela prílohy k nariadeniu vlády. Dôkazné bremeno a znášanie nákladov
Náklady spojené s plnením záručnej povinnosti znáša aj po legislatívnych zmenách dodávatel. Pri pravidlách novej PTK. týkajúce sa znášania nákladov
sa postupuje tak, že sa rozdelí medzi zmluvné strany, ak k nesplneniu povinnosti došlo tým
že spotrebiteľ zanedbal údržbu výrobku. Za zanedbanie údržby zo strany spotrebiteľa sa považuje , ak mal vedomosť o údržbe veci, alebo ak bola splnená informačná povinnosť v tejto súvislosti (napr. bol mu poskytnutý návod na použitie (resp. záručný list), ktorý obsahoval
aj pokyny na údržbu). V tomto prípade musí oprávnená strana znášať vzniknuté náklady v pomere zodpovednosti. .
Zostáva nezmenené pravidlo, že v prípade zmluvy medzi spotrebiteľom a dodávatelom sa predpokladá, až do preukázania opaku, že chyba, ktorú spotrebiteľ rozpoznal do šiestich mesiacov po plnení, už v čase plnenia existovala, s výnimkou prípadov, keď by takýto predpoklad bol nesúladný s povahou veci alebo charakterom chyby. V prvých šiestich mesiacoch preto platí, že bremeno dôkazu spočíva na strane dodávatel’a, ktorý musí preukázať, že vec, ktorú predal spotrebiteľovi, v čase plnenia spĺňala požiadavky stanovené v zmluve alebo zákone. Po šiestich mesiacoch však už musí spotrebiteľ preukázať, že výrobok bol chybný..
3. príloha k 45/2014. (II. 26.) k nariadeniu vlády

Informačný leták o záruke na príslušenstvo, záruke výrobkov a garancie

1. Záruka na príslušenstvo
V akých prípadoch si môžete uplatniť svoje právo záruky na príslušenstvo?
V prípade chybného plnenia môžete voči spoločnosti uplatniť nárok na záruku príslušenstva podľa pravidiel Občianskeho zákonníka.
Aké máte práva na základe vašej reklamácie na príslušenstvo?
Podľa svojho výberu - môžete využiť nasledujúce záručné nároky na príslušenstvo:
Môžete požiadať o opravu alebo výmenu, okrem prípadov, keď plnenie Vami zvolenej možnosti je pre podnik nemožné alebo by si vyžadovalo nepomerne vysoké náklady v porovnaní s inými možnosťami . Ak ste opravu alebo výmenu nežiadali alebo nemohli žiadať, môžete požiadať o primeranú zľavu na protiplnenie alebo môžete chybu dať opraviť na náklady dodávatela. V najhoršom prípade môžete od zmluvy odstúpiť. Z vášho zvoleného práva na záruku môžete prejsť na iné, pričom náklady na takýto prechod znášate Vy, s výnimkou prípadov, keď to bolo odôvodnené alebo ak na to dodávatel dal dôvod. Zároveň by sme Vás chceli upozorniť na skutočnosť, že po uplynutí dvojročnej premlčacej doby od uzavretia zmluvy si už nemôžete uplatniť svoje práva vyplývajúce zo záruky na príslušenstvo.
Proti komu si môžete uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo ?
Nárok na záruku na príslušenstvo si viete uplatniť voči spoločnosti.
Aké ďalšie podmienky máte na uplatnenie práv zo záruky na príslušenstvo?
V priebehu prvých šiestich mesiacov od dodania výrobku nemáte pri uplatňovaní záručného nároku okrem oznámenia o chybe žiadne ďalšie povinnosti, ak viete preukázať, že tovar alebo službu poskytol dodávatel’. Po uplynutí šiestich mesiacov od dodania však musíte preukázať, že chyba, ktorú ste zistili, existovala už aj v čase dodania.
2. Záruka na výrobok
V akých prípadoch môžete uplatniť svoje právo na záruku?
V a prípade vadnej chyby nehnuteľnej veci (výrobku) môžete uplatniť svoje právo na odstránenie vady alebo právo na uplatnenie nároku na záruku podľa bodu 1, podľa svojho výberu."
Aké práva máte pri reklamácii v záručnej dobe výrobku?
Pri reklamácii môžete požadovať iba opravu alebo výmenu chybného výrobku.
V akých prípadoch je výrobok považovaný za chybný?
Výrobok je chybný, ak nespĺňa požiadavky na kvalitu platné v čase uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti uvedené v popise udávanom výrobcom.
Aká je lehota na uplatnenia záruky na výrobok?
Záruku na výrobok môžete uplatniť do dvoch rokov od dátumu uvedenia výrobku na trh výrobcom. Po tomto termíne toto právo stratíte.
U koho a za akých ďalších podmienok môžete uplatniť svoj nárok vyplývajúcí zo záruky na výrobok?
Nárok zo záruky na výrobok môžete uplatniť len u výrobcu alebo distribútora hnuteľnej veci. Chybu produktu musíte preukázať Vy v prípade reklamácie produktu.
V akých prípadoch je výrobca (distribútor) oslobodený od záručnej povinnosti na produkt?
Výrobca (distribútor) je oslobodený od záručnej povinnosti, ak preukáže, že:
- výrobok nebol vyrobený v rámci svojej podnikateľskej obchodnej činnosti, alebo
- vada nebola zistiteľná podľa poznatkov vedy a techniky v čase uvedenia na trh , alebo
- vada výrobku vyplýva z uplatnenia legislatívy alebo záväzných úradných predpisov.
Stačí, ak výrobca (distribútor) preukáže jeden z dôvodov výnimky.
Upozorňujeme, že v prípade rovnakej chyby si nemôžete uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo a na výrobok súčasne, súbežne. Ak je však nárok na záruku na výrobok úspešne uplatnený, môžete si uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo na vymenený výrobok alebo opravený diel voči výrobcovi.

PRÁVO NA ODSTÚPENIE V PRAXI:

Odstúpenie v prípade spotrebiteľa (ak bola faktúra vystavená na meno fyzickej osoby)
Kupujúci má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia výrobku. Kupujúci uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj v období medzi dňom uzavretia Zmluvy a dňom prevzatia Výrobku.

Kupujúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy písomným vyhlásením predávajúcemu v týchto prípadoch:

– Výrobok nie je Kupujúcemu doručený v lehote doručenia;

- v súvislosti s uplatnením záruky na príslušenstvo, záruky na produkt alebo záručnej reklamácie, ak Predávajúci nevykonal opravu alebo výmenu, nie je schopný splniť túto povinnosť v rámci opravnej lehoty, alebo ak je oprava, alebo výmena pre kupujúceho bezpredmetná

Ak si kupujúci želá uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný zaslať list s úmyslom odstúpiť od zmluvy, a to aj s použitím vzoru, ktorý tvorí prílohu č.1 Všeobecných obchodných podmienok a nájdete ich aj na Internetovom obchode v bode 13.9 v písomnej podobe - doručte ich podpísané (napr. poštou alebo elektronicky) Predávajúcemu na jednu z nasledujúcich adries:

poštová adresa: Batz Hungary Kft. 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9.
e-mail: reklamacia@batz.sk, v prípade individualnej vložky , únicadalpbetet@batz.hu

Kupujúci nesie dôkazné bremeno o splnení Nariadenia 45/2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľom. (II. 26.) Právo na odstúpenie od zmluvy uvedené v § 20 nariadenia vlády (ďalej len „nariadenie“) bolo uplatnené v súlade s ustanoveniami nariadenia, t. j. právo na odstúpenie od zmluvy bolo uplatnené v lehote.

Na základe bodu c) § 29 ods. 1 Nariadenia si Kupujúci nemôže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v prípade, že ide o produkt, ktorý nie je vopred vyrobený. , ktoré boli Kupujúcim objednané alebo výslovne objednané, boli vyrobené na jeho želanie, alebo v prípade Produktu, ktorý bol Kupujúcemu jednoznačne ušitý. V tomto prípade to platí pre vložky vyrobené na mieru.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu všetky poskytnuté náhrady vrátane nákladov na dopravu. Kupujúci nemá nárok na vrátenie nákladov za dopravu, ak storno nie je uskutočnené v rámci záručného práva alebo reklamácie. Kupujúci nemá nárok na vrátenie dodatočných nákladov, ktoré mu vznikli v dôsledku voľby iného spôsobu dopravy, ako je najlacnejší bežný spôsob dopravy ponúkaný Predávajúcim.

V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť alebo odovzdať Predávajúcemu prevzatý Výrobok v nepoškodenom a kompletnom stave bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14. dní odo dňa oznámenia vyhlásenia o zrušení. Kupujúci je povinný uhradiť náklady na vrátenie výrobku vopred a Predávajúci tieto náklady Kupujúcemu následne uhradí. Toto ustanovenie neplatí v prípade, že k odstúpeniu nedôjde v rámci záručného práva alebo reklamácie, t. j. v takom prípade znáša náklady na vrátenie výrobku Kupujúci.

Kupujúci môže zodpovedať za zníženie hodnoty výrobku len vtedy, ak zníženie hodnoty bolo spôsobené používaním výrobku nad rámec použitia potrebného na zistenie povahy, vlastností výrobku.

Predajca bezodkladne potvrdí prijatie vyhlásenia Kupujúceho o odstúpení od zmluvy e-mailom.

Na uplatnenie práva k odstúpeniu od zmluvy môžete použiť aj prílohu č. 1. .

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy písomným vyhlásením kupujúcemu v týchto prípadoch:

– kupujúci nesplní svoj záväzok zaplatiť kúpnu cenu v stanovenej lehote (vrátane ak peňažný ústav vydávajúci platobnú kartu nepovolí transakciu;

– ak údaje poskytnuté zákazníkom nepokrývajú skutočnosť, nie sú úplné alebo neumožňujú splnenie objednávky;

– ak Kupujúci bezdôvodne odmietne prijať objednaný výrobok.

Pri preplatení kúpnej ceny Produktu alebo nákladov na dopravu bude použitý spôsob platby zhodný so spôsobom platby použitým pri pôvodnej transakcii, pokiaľ Kupujúci výslovne nesúhlasí s použitím iného spôsobu platby. V dôsledku uplatnenia iného spôsobu vrátenia platby nebudú Kupujúcemu účtované žiadne ďalšie náklady. Predávajúci je oprávnený zadržať vrátenie peňazí, kým nebude produkt vrátený kupujúcim alebo kým kupujúci nepotvrdí jeho vrátenie (do úvahy sa berie skorší z dvoch dátumov)..

Visszaküldési űrlap možno stiahnuť TU!

Odstúpenie v prípade podnikateľov (ak bola faktúra vystavená na meno firmy alebo právnickej osoby)
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy prostredníctvom písomného vyhlásenia pre Kupujúceho v týchto prípadoch:

- kupujúci nesplní svoj záväzok zaplatiť kúpnu cenu v stanovenej lehote (vrátane ak peňažný ústav vydávajúci platobnú kartu kupujúceho alebo vedenie jeho účtu nepovolí transakciu;

– ak údaje poskytnuté zákazníkom nepokrývajú skutočnosť, nie sú úplné alebo neumožňujú splnenie objednávky;

– ak Kupujúci bezdôvodne odmietne prijať objednaný výrobok.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy písomným vyhlásením adresovaným predávajúcemu v týchto prípadoch:

– Výrobok nie je Kupujúcemu doručený v dodacej lehote;

- v rámci uplatnenia záručnej reklamácie príslušenstva, ak predávajúci nevykonal opravu alebo výmenu, nie je schopný splniť túto povinnosť v primeranej lehote, alebo ak je oprava, alebo výmena pre kupujúceho bezpredmetná..

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu všetky náhrady poskytnuté kupujúcim, vrátane nákladov na dopravu. Kupujúci nemá nárok na vrátenie dodatočných nákladov, ktoré mu vznikli v dôsledku voľby iného spôsobu dopravy, ako je najlacnejší bežný spôsob dopravy ponúkaný Predávajúcim.

Pri preplatení kúpnej ceny Produktu alebo nákladov na dopravu bude použitý spôsob platby zhodný so spôsobom platby použitým pri pôvodnej transakcii, pokiaľ Kupujúci výslovne nesúhlasí s použitím iného spôsobu platby. V dôsledku uplatnenia iného spôsobu vrátenia platby nebudú Kupujúcemu účtované žiadne ďalšie náklady. Predávajúci je oprávnený zadržať vrátenie peňazí, kým nebude produkt vrátený kupujúcim alebo kým kupujúci nepotvrdí jeho vrátenie (do úvahy sa berie skorší z dvoch dátumov).

poštová adresa: Batz Hungary Kft. 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9.
e-mail: reklamacia@batz.sk, v prípade unikátnej vložky , únicadalpbetet@batz.hu

Stiahnuť formulár na vrátenie TU je to možné!

Podrobné podmienky vrátenia TU ho nájdete: https://batz .hu/ návrat

Tieto zmluvné podmienky sú platné od 6.35 dňa 08.04.2022.