Ochrana osobných údajov pre objednávku zaznamenanú na formulári s technickou penou
Všeobecné právne upozornenie
My, Batz Hungary Kft., navrhujeme a vyrábame vložky do topánok (ďalej len: Produkt) na základe individuálnych meraní. Ak potrebujete viac informácií o Produkte, navštívte našu webovú stránku https://batz.hu/egyeditalpbetet/.
Vzhľadom na konštrukciu a výrobu Produktu Vás žiadame o poskytnutie osobných a špeciálnych (zdravotných) údajov. Vzhľadom na jedinečnosť Produktu robíme tlakový obraz Vašej nohy pomocou takzvanej technickej peny. Na základe odtla
ku, ako aj Vami poskytnutých osobných a špeciálnych údajov Vám naši pracovníci navrhnú a vyrobia správnu vložku. Ak nám neposkytnete požadované údaje, nebudeme pre Vás schopní navrhnúť a vyrobiť individuálny Produkt.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že individuálne vložky pre osoby mladšie ako 18 rokov navrhujeme a vyrábame len so súhlasom zákonného zástupcu (rodič, opatrovník). Chceli by sme Vás tiež informovať, že Produkt môžeme navrhnúť a vyrobiť len na základe objednávky osoby, ktorá ho bude nosiť, preto nemôžeme navrhnúť a vyrobiť Produkt ako darček.
Meno správcu údajov:
Batz Hungary Kft.
Sídlo: 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9.
Telefónne číslo: 06-2-526-106/25
IČO: 13-09-121196
Daňové číslo: 14372535-2-13
E-mailová adresa: [egyeditalpbetet@batz.hu; talpbetet.infoline@batz.hu]
Právny základ spracovania osobných údajov:
Kontaktovali ste nás, aby ste si objednali návrh a výrobu Produktu, na splnenie čoho potrebujete uzavrieť zmluvu, na základe ktorej spracovávame Vaše osobné údaje. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pre návrh a výrobu Produktu musíte poskytnúť aj špeciálne zdravotné údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho výslovného súhlasu. Na základe vyššie uvedeného je spracovanie osobných údajov založená na článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. spracovanie údajov je nevyhnutná na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ktorá je uzatvorená na základe Vašej žiadosti. Právnym základom spracovania osobných údajov je Info tv. § 5 ods. 1 písm. a) a výslovný súhlas podľa článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR.

 

Účel spracovania údajov:

 

Účelom spracovania údajov je plnenie zmluvy, t.j. návrh a výroba Vami objednaného Produktu. Tiež by sme Vás chceli informovať, že máte možnosť požiadať o doručenie domov. Máte tiež možnosť požiadať o gravírovanie, v takom prípade do Produktu vygravírujeme Vaše meno alebo Vami zvolený text pozostávajúci z maximálne [30] znakov výlučne latinkou.
Poskytnutím telefónneho čísla zákazník výslovne a bez vplyvu súhlasí s tým, že ho bude zástupca Batz Hungary Kft. kontaktovať maximálne dvakrát za kalendárny rok, za účelom vyplnenia telefonického dotazníka spokojnosti. Zákazník môže vyplnenie dotazníka kedykoľvek bezdôvodne odmietnuť. Zástupca Batz Hungary Kft. musí pri vyplnení dotazníka dôsledne dodržiavať zákonné a etické pravidlá predchádzajúceho informovania, ako aj brať do úvahy práva zákazníka na súkromie a ochranu údajov - najmä na ochranu špeciálnych (zdravotných) údajov.
Osobné a zdravotné údaje:
Aby sme mohli produkt navrhnúť a vyrobiť, žiadame Vás o poskytnutie nasledujúcich osobných údajov:
Meno,
Adresa,
Pohlavie,
Rok narodenia,
Telesná hmotnosť,
Telesná výška,
Veľkosť topánky/nohy,
Telefónne číslo,
Emailová adresa.
Telefónne číslo je potrebné na to, aby sme s Vami mohli zostať v kontakte. Dovoľujeme si Vás informovať, že pri objednávke Produktu Vám bude vygenerovaný osobný identifikátor. Individuálny identifikátor je postupnosť čísel vygenerovaná na princípe náhodnosti, ktorá bola vytvorená tak, aby ste mohli sledovať navrhovanie a výrobu Produktu na webovej stránke https://batz.hu/egyeditalpbetet/ (musíte tiež vytvoriť heslo na to) a aby sme Vás v procese navrhovania a výroby Produktu neidentifikovali menom, aby počas tohto procesu nebola známa vaša identita.
Na zadanie Vašej e-mailovej adresy Vám zašleme prvé heslo potrebné na prístup k webovej stránke: https://batz.hu/egyeditalpbetet/. Ak si neželáte využiť túto možnosť, nemusíte zadávať e-mailovú adresu. Ak požadujete doručenie domov, v tom prípade musíte okrem vyššie uvedeného uviesť aj adresu doručenia, na ktorej zabezpečujete prevzatie Produktu. Okrem vyššie uvedeného, ​​aby ste mohli navrhnúť a vyrobiť Produkt, musíte tiež poskytnúť špeciálne zdravotné údaje definované nižšie:
pociťujete bolesť alebo máte ťažkosti v niektorej z nasledujúcich oblastí:​

pravý / ľavý driek,
pravý / ľavý bok,
pravé / ľavé koleno,
pravý / ľavý členok,
bolesť pravej / ľavej päty,
pravá / ľavá pätová ostroha,
pravá / ľavá bolesť priečnej kosti,
pravý / ľavý vybočený palec,
pravý / ľavý kladivkový prst,
bolesť pozdĺžnej klenby vpravo / vľavo,
pravý / ľavý otlak,
miesto zrohovatenej kože,
či ste diabetik,
iné poznámky, sťažnosti, zlomené kosti, operované nohy...
tlakový obraz chodidla.
Prosíme Vás, aby ste vo všetkých prípadoch uveďte skutočné údaje. Okrem vyššie uvedeného nepožadujeme ani neprijímame žiadne ďalšie údaje, preto nám, prosím, neposielajte, neposkytujte ani nezdieľajte žiadne iné osobné alebo špeciálne údaje.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak sa vyrába vložka na mieru pre osobu mladšiu ako 18 rokov, v tom prípade je na oprávnenie spracovania údajov potrebný súhlas zákonného zástupcu. Osoba mladšia ako 14 rokov môže nakupovať len v mene a na účet svojho zákonného zástupcu.
Spracovanie údajov, prenos údajov
Osobné a špeciálne údaje zaznamenané vyššie zaznamenáte v našom internetovom obchode, čím uzatvoríte zmluvu s Batz Hungary Kft. na návrh a výrobu Produktu. Dovoľujeme si Vás informovať, že Batz Hungary Kft. uzavrela zmluvu so spoločnosťou Szilárd Szociális Szövetkezet (sídlo: 1036 Budapešť, Lajos utca 93-99. Budova I. 3. poschodie. 12.; IČO: 01-02-054434 DIČ: 24707952-2 -41), s členmi, ktorej realizujeme návrh a výrobu Produktu, aby sa s Vašimi údajmi mohli zoznámiť členovia Szilárd Szociális Szövetkezet. Balenie Vami objednaného Produktu vykonávajú aj členovia Batz Hungary Kft. a Szilárd Szociális Szövetkezet, ktorí sa pri balení môžu dozvedieť Vaše meno, telefónne číslo a v prípade požiadavky na doručenie domov aj Vašu dodaciu adresu.
Ak požadujete doručenie domov, v takom prípade odovzdáme Vaše meno, adresu doručenia a telefónne číslo kuriérskej službe za účelom doručenia domov:

 

Packeta Hungary Kft
1044 Budapešť
Ezred u. 1-3 B2/11
IČO: 01–09–202186
Daňové číslo: 25140550-2-41
Objednávky z nášho internetového obchodu na Slovensku doručujú pracovníci kuriérskej služby PACKETA a tovar je možné vyzdvihnúť z Packeta Z-boxov a Packeta Z-pointov. Kuriérska služba zašle SMS notifikáciu o presnom čase doručenia na telefónne číslo uvedené pri zadaní objednávky.
Trvanie spracovania údajov:
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podľa § 169 zákona C z roku 2000 o účtovníctve sa účtovné doklady musia uchovávať 8 rokov. Informujeme Vás, že samotná zmluva (ktorá je Vašou objednávkou) a doklady osvedčujúce plnenie predmetu zmluvy (ktoré predstavujú nami navrhnutý a vyrobený Produkt a vystavená faktúra) sa považujú za účtovné doklady.
Na základe vyššie uvedeného budeme Vaše údaje uchovávať po dobu 8 rokov od dátumu ich poskytnutia.
Radi by sme Vás informovali, že na webovú stránku https://batz.hu/egyeditalpbetet/ môžete kedykoľvek vstúpiť so svojím osobným identifikačným číslom, kde môžete vidieť svoje dokončené objednávky. Radi by sme Vás informovali, že nemáme prístup k webovej stránke https://batz.hu/egyeditalpbetet/ a nemáme prístup k údajom na nej. Váš účet vytvorený na webovej stránke https://batz.hu/egyeditalpbetet/ môžeme kedykoľvek odstrániť na základe Vašej žiadosti odoslanej na ktorýkoľvek z kontaktov uvedených v bode 2.

Ukladanie údajov
My, Batz Hungary Kft., uchovávame formulár s údajmi do konca doby spracovania dát uvedenej v bode 7 v našom sídle, 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9, v uzamykateľnej miestnosti, ktorej kľúč je uložený v trezore. Osobné a špeciálne údaje na formulári sú elektronicky zaznamenané v našom systéme, ktorý poskytuje Comprel Bt. (sídlo: 1135 Budapest, Jász u. 65. 3. em. 5., IČO: 01 06 764965, DIČ : 21959057-2-41) a je uložený na prevádzkovanom serveri umiestnenom v Európskej únii, v Nemecku.

 

 

Vaše práva a možnosti uplatnenia práva
Pri spracovaní Vašich osobných údajov máte nárok na množstvo práv, ktoré si môžete uplatniť zaslaním žiadosti na ktorýkoľvek z kontaktných údajov Batz Hungary Kft., ako je uvedené v bode 2.
Právo na prístup a na opravu k osobným a špeciálnym údajom
Máte právo kedykoľvek získať prístup k svojim osobným a špeciálnym údajom, požiadať o ich kópiu a opraviť alebo aktualizovať. Na základe práva na prístup máte právo dostávať nasledovné informácie:
a) účely spracovania údajov;
b) kategórie osobných údajov dotknutej osoby;
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté osobné údaje, vrátane príjemcov v tretej krajine a v medzinárodných organizáciách;
d) v prípade potreby plánovaná doba uchovávania osobných údajov;
e) právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a namietať spracovanie týchto osobných údajov;
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Chápeme dôležitosť tohto, preto ak si chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás prostredníctvom jedného z kontaktných údajov uvedených v bode 2.
Právo na prenosnosť údajov
Vaše osobné a špeciálne údaje sú prenosné, takže ste oprávnený získať tieto údaje vo formáte, ktorý je štruktúrovaný, bežne používaný a strojovo čitateľný. To znamená, že Vaše osobné a špeciálne údaje, ktoré spravujeme, dostanete vo formáte, ktorý je čitateľný počítačom a ktorý môžete elektronicky preniesť na inú osobu. Ak si chcete uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov, kontaktujte nás prostredníctvom jedného z kontaktných údajov uvedených v bode 2.
Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo požiadať o vymazanie svojich údajov, ak
a) Vaše osobné alebo špeciálne údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené; alebo
b) neexistuje právny základ spracovania údajov; alebo
c) namietate proti spracovaniu svojich osobných údajov;
d) osobné údaje nie sú spracované zákonne; alebo
e) vymazanie Vašich osobných údajov je odôvodnené v súlade so zákonom.
Podľa ustanovenia bodu 7 týchto informácií môžete požiadať iba o vymazanie svojho účtu, v takom prípade nás prosím, kontaktujte prostredníctvom niektorého z kontaktných údajov uvedených v bode 2.
Právo na obmedzenie spracovania údajov
Spracovanie Vašich osobných a špeciálnych údajov môžete obmedziť, ak
a) sa domnievate, že osobné údaje, ktoré sa o Vás uchovávajú, nie sú presné; alebo
b) osobné údaje nie sú spracované zákonne, ale namiesto žiadosti o ich vymazanie ich spracovanie obmedzíte; alebo
c) Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich pôvodne zhromaždili, ale Vy tieto údaje požadujete na účely podávania, uplatňovania alebo obhajovania právneho nároku alebo
d) Vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a čakáte na potvrdenie, či Vaše záujmy v súvislosti s Vašou námietkou prevažujú nad právnym základom spracovania údajov.
Ak si želáte obmedziť spracovanie Vašich osobných a špeciálnych údajov, kontaktujte nás prostredníctvom niektorého z kontaktných údajov uvedených v bode 2.
Právo na námietku


Proti spracovaniu Vašich osobných a špeciálnych údajov môžete kedykoľvek namietať. V prípade takéhoto zámeru nás prosím, kontaktujte prostredníctvom jedného z kontaktných údajov uvedených v bode 2. V prípade odmietnutia uplatnenia práva alebo ak nie ste spokojný s odpoveďou, ktorú ste od nás dostali, môžete svoje právo na ochranu svojich osobných údajov uplatniť na občianskom právnom súde a tiež na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/